1. В срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на доставяне на стоката, КЛИЕНТА, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, има правата по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.


2 .В случай, че КЛИЕНТА упражни правата си по чл. 55 от Закона за защита на потребителите, следва да изпрати изявление за отказ от слючения договор до ТЪРГОВЕЦА и да върне стоката за своя сметка с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната от производителя опаковка, като разходите за доставка са за сметка на КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТА не спази горните условия ТЪРГОВЕЦА има право да откаже развалянето на сключения договор.


3. Изявлението по чл. 55 от Закона за защита на потребителите следва да бъде изпратено на адрес посочен на страницата за контакти в настоящия сайт.


4. КЛИЕНТА е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.


5. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да възстанови на КЛИЕНТА в пълен размер заплатената от него продажна цена не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която КЛИЕНТА е упражнил горепосоченото право.


6. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за разходите, които КЛИЕНТА е направил при закупуването на стоката.