С цел завоюване и поддържане на доверието на нашите клиенти и разширяване обхвата на предлаганите на пазара услуги, ние приведохме и поддържаме внедрената в дружеството система за управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС  EN ISO 9001:2015.Ръководството на дружеството е съпричастно със системата за управление на качеството и осигурява условия за нейното ефективно функциониране. Поддържането на системата за управление на качеството е дълг на всички служители.

 

Политиката по качество на “Ди Ай Ес” ЕООД се формулира със следното:

 • За да имаме доволни клиенти, качеството на предлаганите услуги е основна цел на дружеството;
 • Мащабът на качеството се определя от законодателството и техническите правила, както и от нашата отговорност за независимо, цялостно и почтено изпълнение на предоставяните от нас услуги;
 • Запитванията за оферти, заявки за асемблиране и тестване на маркучи, договори, рекламации и др. се обработват цялостно и експедитивно в съгласуваните с клиентите срокове. Допускат се обосновани отклонения, които се свеждат до знанието на всички участници в процеса;
 • Изпълнението на изискванията на клиентите,законите и нормативните актове са задължителни за всички служители, включително и за Ръководството на дружеството и се подлагат ежегодно, а когато е необходимо и по-често на преглед за спазването им;
 • Опазването на предоставената собственост на клиента е наша основна грижа. “Ди Ай Ес” ЕООД поема отговорността при евентуални щети или некачествено предоставена услуга;
 • Управителят определя същинските цели и посоката на развитие на организацията, които са доведени до знанието на всички служители и работници. Той създава вътрешни условия и обстановка, в която служителите и работниците се ангажират с постигане на целите на организацията;
 • Всеки служител на своето работно място допринася за осъществяване на политиката по качеството. Ако някой служител установи или предполага несъответствия, грешки или други рискове за качеството, които не може да отстрани в рамките на своите пълномощия и отговорности, то той е задължен да уведоми Упълномощеният представител на ръководството, Ръководителя на структурното звено или Управителя;
 • Системата за управление на качеството на “Ди Ай Ес” ЕООД е разработена на основата на последователни и взаимосвързани процеси.Осигуряват се необходимите ресурси и информация за поддържане функционирането и наблюдението на тези процеси, както и необходимите действия за постигане на планираните резултати и непрекъснато подобряване;
 • Всяко вземане на решение за действие се извършва след обстоен анализ на данните и информацията;
 • За ефективната работа на организацията е от особено значение поддържането на взаимноизгодни отношения с доставчиците на стоки,услуги, технически средства и др.;
 • „Човешко е да се греши”, но трябва да се отстраняват не само самите грешки, а и причините за възникването им.Избягването на грешки или премахване на възможностите за допускането им е приоритетно пред отстраняване на допуснати вече грешки;
 • Качеството на предлаганите услуги зависи от квалификацията и компетентността на всички служители. Поради това се отдав аголямо значение на обучението на служителите.

 

Управител:

                  /Добрин Добрев/